Select Language

Please select preferred language for Commissionerate of Rural Development

Close
content

શ્રી યુ.ડી.સિંહ

મુખ્ય કારોબારી અધિકારી

 • કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની ક્ચેરી ૧૬/૩, બ્લોક નં: ૧૬/૩ ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન, જૂના સચિવાલય, સેક્ટર ૧૦, ગાંધીનગર- ૩૮૨૦ ૦૧૦
 • ૦૭૯-૨૩૨૫૩૪૫૪
 • ૦૭૯-૨૩૨૪૪૭૨૫
 • ૮૯૮૦૦૨૯૯૦૧
 • ceo@gswma.in
 • www.gswma.gujarat.gov.inExternal website that opens in a new window
 • શ્રી જી. વી. ક્ષોત્રિય (ઈ.ચા.)

  પ્રોજેકટ કો. ઓર્ડિનેટર, સંચાલક

  • ૦૭૯-૨૩૨૪૪૭૨૫
  • ૮૯૮૦૦૪૬૮૧૩
  • pcoord@gswma.in
 • શ્રી જે.પી.ત્રિવેદી

  હિસાબી અધિકારી, નાણાં

  • ૦૭૯-૨૩૨૪૪૭૨૫
  • ૮૯૮૦૦૨૯૯૧૬
  • accoff@gswma.in
 • શ્રીમતી ઉષા ભટૃ (ઈ.ચા.)

  નાયબ મેનેજર, સંચાલક

  • ૦૭૯-૨૩૨૪૪૭૨૫
  • ૮૯૮૦૦૨૯૯૦૨
  • dgm@gswma.in
Go to Navigation