Select Language

Please select preferred language for Commissionerate of Rural Development

Close
content

મનરેગા સ્ટેટના સ્ટાફ ની માહિતી

ક્રમ કર્મચારીઓના નામ હોદ્દો
જયેશ પટેલ નાયબ ચિટનિસ
અમી જોશી એચઆર મેનેજર
તૃપ્તિ બોઘરા મદદનીશ ઇજનેર
હરેન્દ્ર મકવાણા મદદનીશ ઇજનેર(એસ ક્યૂ એમ)
અનીતા ચાવડા મદદનીશ એકાઉન્ટન્ટ
ચેતન દુધાગરા સંચાલન વ્યવસ્થાપક(એમ આઇ એસ & જી આઇ એસ)
કૃણાલ પ્રિયંકર એમ આઇ એસ કોઓર્ડિનેટર(ઇ એફ એમ એસ)
દુષ્યંત પટેલ એમ આઇ એસ કોઓર્ડિનેટર(મોનીટરીંગ)
તુષાર ગઢવી એમ આઇ એસ કોઓર્ડિનેટર(એન આર ઈ જી સોફ્ટ)
૧૦ સંકેત પટેલ મદદનીશ સંચાલન કોઓર્ડિનેટર
Go to Navigation